CONTACT

Organization (2014-2015)

The Board of Director for 2014-2016

President
Koichi KAJI
 
Executive Director
Yoshikazu SATO (Secretary General)
Shinsuke KOIKE (Chief Financial Officer)
Masaharu MOTOKAWA (Editor-in-Chief of Mammal Study)
Hiroyuki UNO (Editor-in-Chief of Mammalian Science)
Fumio YAMADA (Chief of Committee of Conservation and Management)
Hitoshi SUZUKI (Chief of Committee of International Exchange)
 
Director
Masako IZAWA
Nobuo ISHII
Hiroyuki UNO
Hideki ENDO
Toru OI
Tatsuo OSHIDA
Sen-ichi ODA
Koichi KAJI
Shin-ichiro KAWADA
Shinsuke KOIKE
Takashi SAITOH
Yoshikazu SATO
Hitoshi SUZUKI
Seiki TAKATSUKI
Tsutomu MANO
Shingo MIURA
Masaharu MOTOKAWA
Fumio YAMADA
Yasushi YOKOHATA
 
Auditors
Kunihiko TOKIDA
Takuya SHIMADA
Page Top